Seguretat i Privacitat

1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1.1          L’usuari reconeix que tots els elements de la botiga i cadascun dels seus productes, la informació i materials que s’inclouen en els mateixos, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Trias-shop o de tercers, i que les condicions generals no li atribueixen respecte a tals drets de propietat industrial i intel·lectual i de cap altre dret diferent dels específicament contemplat en les mateixes.

1.2          Només en el cas que fos autoritzat per Trias-shop o en el seu cas, per tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que resulti legalment permès, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desmuntar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L’usuari ha d’utilitzar els materials, elements o informació a la que accedeixi a través de la utilització de la botiga únicament per les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.

1.3          L’usuari s’haurà d’abstenir d’eludir o manipular qualsevol dels dispositius tècnics establerts per Trias-Shop o per tercers de la botiga.

 
2. PROTECCIÓ DE DADES

2.1          En compliment de la Llei 15/99 LOPD, l’ informem que les seves dades personals i tota la resta d’informació facilitada mitjançant el formulari d’inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en el fitxer per al seu tractament, propietat de Trias-shop, excepte que no es sol·liciti la seva cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l’atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i a la millora de l’atenció citada, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a Trias-shop.

2.2          L’usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a Trias-shop, Plaça de la Creu nº22 08700 Igualada, Barcelona (España) o mitjançant el correu electrònic dirigit a info@joieriatrias.com, adjuntant còpia del seu N.I.F. o documento identificatiu substitutori.

2.3. Les respostes marcades amb * en el formulari d’ inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la comprar de tals productes seleccionats.

 
3. CONTRASENYES

3.1          Trias-shop facilitarà l’ús de contrasenyes personals a l’usuari que es registri com a tal a la pàgina web. Aquestes contrasenyes serviran per l’accés als serveis prestats mitjançant el lloc web. L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes amb la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, tots els danys o conseqüències de tot tipus que es derivin del trencament o revelació del secret.  Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats al lloc web podrà ser modificada en tot moment per l’usuari. L’usuari es compromet a notificar a Trias-shop de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l’accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

 
4. COOKIES

4.1          Trias-shop utilitza cookies per tal de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l’usuari, facilitar l’accés a les preferències personals i seguir l’ús de la botiga. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l’ordinador o bé a la memòria del navegador a la carpeta pre-configurada  pel sistema operatiu de l’ordinador de l’usuari per identificar-lo.

4.2          Si l’usuari no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació d’Internet per no rebre-les. En el mateix cas, l’usuari podrà destruir les cookies lliurement. En el cas que l’usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i la rapidesa del servei poden disminuir o, inclús, perdrà l’accés a alguns dels serveis oferts per la botiga.

 
5. LLEI APLICABLE I FUR

Les presents condicions generales es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia en la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat d’Igualada, amb renúncia  al fur que pogués correspondre a l’usuari, sempre que la legislació aplicable ho permeti.